Lucrări finalizate şi proiecte de viitor vizând reţelele de apă şi canalizare din judeţ
December 2, 2016 Distribuie

Lucrări finalizate şi proiecte de viitor vizând reţelele de apă şi canalizare din judeţ

Sistemele de apă și canalizare din mai multe localități ilfovene au făcut obiectul unor ample proiecte derulate la nivelul județului în ultimii ani.

Primul proiect regional pentru infrastructura de apă și canalizare din județul Ilfov a fost implementat de SC Apă-Canal Ilfov în cadrul Programul
Operaţional Sectorial (POS) Mediu 2007-2013, Axa prioritară 1 „Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată”. Este vorba despre „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Ilfov”.
Valoarea totală a proiectului fără TVA este 287.924.930 lei, (80.000.000 euro aproximativ) din care valoarea eligibilă conform POS Mediu este de
261.244.185 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune si bugetul de stat și contribuția beneficiarului din bugetul local), respectiv valoarea proiectului alta decât cea eligibilă conform POS Mediu, care este de 26.680.745 lei.
Beneficiarul acestui proiect, S.C. Apă-Canal Ilfov S.A., a primit fi nanțare nerambursabilă pentru valorile eligibile ale investiției în cadrul contractului de finanțare nr. 102834 semnat în data de 22.11.2010 cu Ministerul Mediului și Pădurilor, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial „MEDIU”.
Măsurile Proiectului constau din investițiile privind tratarea apei potabile și distribuția către 8 sisteme care furnizează sursa de apă pentru mai multe localități, precum și colectarea și tratarea apelor uzate din 6 aglomerări din județul Ilfov.
Proiectul se adresează localităților care sunt distribuite în 8 sisteme de apă: Pantelimon, Bragadiru, Cornetu, Dobroești, Brănești, Cernica, Ciorogârla și Domnești și 6 aglomerări: Pantelimon, Dobroești, Bragadiru-Cornetu, Domnești-Ciorogârla, Cernica, Brănești. Aglomerările au fost stabilite luând în considerare tratarea apelor uzate urbane Directiva Consiliului 91/271/CEE.
Obiectivul general al măsurilor de investiție este dezvoltarea durabilă a sistemelor de apă și canalizare din județul Ilfov prin îmbunătățirea calității serviciilor existente și reducerea impactului negativ al descărcărilor de apă uzată conform politicilor și practicilor UE.
Implementarea proiectului a vizat următoarele rezultate: îmbunătățirea ratei de conectare la apă a populației de la 29.35%, în 2010, la 99.43% la finalizarea investițiilor în zona proiectului, respectiv asigurarea accesibilității la apa potabilă în conformitate cu Directiva CE 98/83; furnizarea sustenabilă a serviciilor de apă și canalizare la tarife accesibile; creșterea colectării apei uzate de la 28.99% din totalul populației
în 2007 la 99.43% la fi nalizarea investițiilor în zona proiectului; furnizarea apei de calitate în conformitate cu cerințele Directivei 98/83/CEE; protecția mediului prin implementarea unei strategii de management sustenabilă, un management al nămolului și un management al tratării apei uzate; îmbunătățirea calității emisarului

Investiţii vizând extinderea sistemului de apă şi canalizare şi dotarea cu echipamente a Operatorului.

SAM_0495

În data de 28.07.2015, Operatorul Apă-Canal Ilfov S.A. a semnat un contract de finanțare cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, având
ca destinație cofi nanțarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în judeţul Ilfov”. Valoarea acestui contract este de 28,60 milioane lei, iar perioada de rambursare este de 15 ani.
Operatorul Regional Apă-Canal Ilfov S.A. a obţinut o nouă finanţare de la Uniunea Europeană în vederea implementării proiectului „Extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în Judeţul Ilfov şi utilarea Operatorului S.C. Apă-Canal Ilfov S.A. în vederea îmbunătățirii capacităţii de operare”, promovat la nivelul judeţului Ilfov, în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu – Axa Prioritară 1 „Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi apă uzată”. Proiectul are o valoare totală de 5,454,542 Euro inclusiv TVA.
Proiectul a avut ca scop îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate în întreaga arie de operare a Apă-Canal Ilfov S.A., cât şi creşterea gradului de acces a cetăţenilor din comuna Brăneşti, satele Brăneşti şi Islaz, la infrastructura de apă şi apă uzată, prin extinderea reţelelor publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare.
Proiectul se încadrează în contextul Programului Operaţional Sectorial de Mediu – Axa Prioritară 1, program derulat la nivelul Ministerului Fondurilor
Europene, prin accesarea economiilor rezultate în urma implementării măsurilor programate pentru perioada 2013 – 2015.
Contractul de execuţie lucrări reţele apă-canalizare în satele Brănești şi Islaz au o valoare estimată de 10.612.876 lei, iar contractul de supervizare lucrări are o valoare estimată de 948.724,98 lei.
Proiectul amintit a urmărit extinderea infrastructurii publice de alimentare cu apă şi canalizare în satele Brăneşti si Islaz, precum şi dotarea Operatorului pentru întreaga arie de operare, prin achiziţia de: echipamente pentru dotarea laboratorului de analiză ape uzate; echipamente pentru dotarea laboratorului de analiză apă potabilă; stand de verifi care metrologică a contoarelor de apă; autospecială pentru intervenţii la avarii; buldoexcavator; autovehicule speciale pentru întreţinere reţele apă-canalizare; autocurăţitor combinat pentru canalizare cu capacitate 10.000 l; autocurăţitor combinat pentru canalizare cu capacitate 2.500 l; unitate mobilă combinată pentru inspecţia video şi curăţarea canalizării; autospecială
pentru curăţarea conductelor de apă potabilă şi apă uzată; echipamente SCADA pentru rezervoarele de înmagazinare apă potabilă, staţii de clorinare, staţii de pompare, senzori de măsurare a presiunii pe reţeaua de distribuţie.
Echipamentele de dotare au fost achiziţionate în cadrul proiectului şi sunt utilizate, în prezent, pentru operarea şi mentenanţa sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în judeţul Ilfov.
Investițiile realizate în scopul reabilitării și modernizării infrastructurii publice de alimentare cu apă şi de canalizare din Ilfov reprezintă o bază solidă pentru dezvoltarea socio-economică a judeţului, creșterea nivelului de trai, îmbunătățirea standardelor de viață ale populației și ale standardelor de mediu, vizându-se, în principal, respectarea acquis-ului comunitar de mediu.

SC Apă-Canal SA Ilfov: Misiune, viziune, valori. Grijă pentru Apă. Respect pentru Viitor!

 

20150709_110844În calitatea sa de Operator Regional al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, SC Apă-Canal SA Ilfov pune accent pe furnizarea şi asigurarea continuităţii unor servicii de calitate pentru un număr cât mai mare de locuitori, care să corespundă cerințelor Uniunii Europene. Totodată, orientarea deschisă către client este urmărită prin construirea unor relații efi ciente, oferirea unor servicii de calitate, cât şi prin urmărirea feedback- ului clienților pentru îmbunătățirea serviciilor. Membrii echipei Apă-Canal Ilfov S.A. sunt devotați în ceea ce privește angajamentul față de clienți și tocmai datorită acestui lucru, în cursul pregătirii strategiilor, produselor și serviciilor, obiectivul său exclusiv este îndeplinirea nevoilor şi a cerinţelor clienţilor.

 

 

Nu în ultimul rând, dezvoltarea durabilă este extreme de importantă şi „cea care urmărește nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile lor nevoi”